Alior Bank S.A. planuje zwolnienia grupowe

Zwolnienia w Alior Bank S.A.

W pierwszych dniach listopada nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią BPH. Na koniec marca 2017 roku planowane jest zakończenie  trwających obecnie prac nad integracją podmiotów w tym systemów komputerowych, ujednolicenia oferty Banku oraz procedur obsługi klientów.

W związku z połączeniem Alior Bank S.A. w swoich planach ma również optymalizację zatrudnienia, co niestety będzie się wiązało z redukcją zatrudnienia. Ten etap zaplanowany jest na okres do końca 2017 roku i będzie dotyczył on nawet do 2,6 tysiąca pracowników.

W wydanym komunikacie czytamy między innymi:

„Naturalną konsekwencją fuzji dwóch instytucji finansowych jest dublowanie się oddziałów, występowanie powtarzających się stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych połączonego banku. Planowane zmiany organizacyjne wynikają także z konieczności dostosowania się banku do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Branża bankowa przechodzi obecnie przemianę technologiczną – klienci masowo korzystają z produktów i procesów w cyfrowych kanałach, spada liczba wizyt i transakcji w oddziałach”

Co do formy zwolnień i kogo one będą bezpośrednio dotyczyć czytamy dalej:

„Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w formie zwolnień grupowych. Do końca 2017 r. proces ten mógłby objąć maksymalnie 2600 pracowników, w tym kadrę kierowniczą, ekspertów i specjalistów w centrali oraz w sieci sprzedaży. Docelowa liczba osób objętych optymalizacją zatrudnienia zostanie określona po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi”

Powiadomianie działających w Alior Banku organizacji związkowych już sie rozpoczęło co rownież możemy wyczytać w komunikatach Banku:

„Jednocześnie zarząd Alior Banku S.A. informuje, że z dniem 25 listopada 2016 r. przystąpił do procedury zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych, działających przy banku o przystąpieniu do prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zarząd Alior Banku S.A. przekaże również wymagane prawem informacje w trybie i w terminie określonych w ustawie do właściwych Urzędów Pracy”

Pełne dane na temat zakresu restrukturyzacji, ilości objętych nią pracowników oraz wynikających z niej kosztów i oszczędności będą znane po przeprowadzeniu konsultacji ze związkami zawodowymi.