Bezrobocie w Polsce Maj 2015 r.

Bezrobocie Maj 2015 r.Według Danych Głównego Urzędu Statystycznego Stopa bezrobocia sukcesywnie spada. Niedawno opublikowano raport na koniec Maja 2015 r. W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób.  Również tendencja w ujęciu rocznym wygląda obiecująco. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec Maja 2015 roku w stosunku do końca Maja roku ubiegłego spadła o 284,6 tys. osób co daje spadek o 14.3%. Na koniec Maja 2015 r. bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Dla porównania w Kwietniu 2015 r. było to 11,2%, a w Maju roku ubiegłego 12,5%. Według danych przesłanych z Urzędów Pracy na koniec omawianego okresu dysponowały one ofertami pracy dla 85,2 tys. osób (przed miesiącem 79,0 tys.; przed rokiem 66,8 tys.).

Maj
2014 r.

Kwiecień

2015 r.

Wyszczególnienie

Maj
2015 r.

1986,7

1782,2

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1702,1

12,5

11,2

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % [1]

10,8

166,7

175,0

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

161,4

259,1

253,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

241,5

66,8

79,0

Oferty pracy w tys.

85,2

[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny